Privacybeleid

Blues Peer vindt privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Blues Peer je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Blues Peer zal je persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 30 November 2021.


INHOUD

 1. Definities
 2. Voor wie geldt deze privacy policy?
 3. Contactgegevens
 4. Verwerkingsverantwoordelijke
 5. Welke persoonsgegevens verwerkt Blues Peer?
 6. Met wie delen we je persoonsgegevens
 7. Beveiliging van je persoonsgegevens
 8. Bewaring van je persoonsgegevens
 9. Cookies
 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

 1. 1. DEFINITIES

  Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee deze persoon direct of indirect kan geïdentificeerd worden.

  Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.


 2. 2. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

  Deze Privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen medewerkers zijn van Blues Peer en waarvan Blues Peer persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Voor het vervolg van deze Privacyverklaring noemen we een individu die tot één van deze groepen behoort een “betrokkene”.


 3. 3. CONTACTGEGEVENS

  Naam
  VZW BRBF
  Ondernemingsnummer
  0769.717.764
  Adres
  Monsstraat 75, 3990 Peer
  E-mail
  welcome@bluespeer.be

  Onze functionaris voor gegevensbescherming, of Data Protection Officer (DPO), is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Blues Peer gebeurt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy. De Data Protection Officer is per e-mail bereikbaar op info@bluespeer.be.


 4. 4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  Enkel wanneer Blues Peer optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze Privacyverklaring van toepassing.

  Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.


 5. 5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Blues Peer?

  1. 5.1. Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

   Blues Peer verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

   • Bij de aanvraag van een offerte

    Als je meer informatie wenst over de diensten of producten van Blues Peer, kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). Blues Peer verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mail) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.

   • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

    Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan Blues Peer, verwerkt Blues Peer persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

   • Bij het aanmaken van een account

    Via een webformulier op de website kan je je registreren als klant om vervolgens met een userID en wachtwoord in te loggen. Hierbij verwerkt Blues Peer persoonlijke identificatiegegevens en beveiligingsgegevens (zoals wachtwoord) om je zo op een correcte manier relevante informatie te kunnen bieden.

  2. 5.2. Gebaseerd op je toestemming

   Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht om deze in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

   • Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief

    Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief, geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Blues Peer geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.

   • Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden

    Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website zal Blues Peer, hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

  3. 5.3. Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

   Blues Peer verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang waarbij Blues Peer een belangenafweging gemaakt heeft.

   • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek

    Je kan contact opnemen met Blues Peer via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, e-mail, chat, contactformulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruiken we enkel om op je vragen te antwoorden.

   • Bij het versturen van direct marketing

    Blues Peer verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Blues Peer respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Blues Peer zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

   • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

    Blues Peer gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en is niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytische tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je vinden in onze cookie statement.

  4. 5.4. Verenigbaar doel

   Indien we je persoonsgegevens verzamelden onder een gerechtvaardigd belang of een overeenkomst dan mogen we deze gegevens ook gebruiken in de toekomst voor een ander doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Daarbij letten we op de volgende punten:

   • het verband tussen het oorspronkelijke doel en het nieuwe/toekomstige doel
   • de context waarin de gegevens zijn verzameld (wat is de relatie tussen jou en Blues Peer)
   • de soort en aard van de gegevens (betreft het gevoelige gegevens?)
   • de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking (wat zijn de gevolgen voor de betrokkene?)
   • het bestaan van passende waarborgen (zoals versleuteling of pseudonimisering)

 6. 6. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

  Blues Peer deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

  • Blues Peer daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen
  • Blues Peer hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure
  • Blues Peer hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties
  • Blues Peer een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst wordt ook aan de partners of leveranciers meegedeeld
  • Blues Peer geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dat geval zal Blues Peer de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring

  Blues Peer doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.


 7. 7. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

  Blues Peer erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Blues Peer gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.


 8. 8. BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

  Blues Peer bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij (i) een langere bewaartermijn nodig is bij het oplossen van geschillen of (ii) als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.


 9. 9. COOKIES

  Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

  Meer informatie over ons cookiebeleid.


 10. 10. WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

  1. 10.1. Wat zijn je rechten?

   • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
   • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
   • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
   • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van je persoonsgegevens te beperken kunnen je persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
   • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
   • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
   • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door je verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

   De bovengenoemde rechten zijn slechts een samenvatting en blijven te allen tijde onderworpen aan de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  2. 10.2. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

   Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bluespeer.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Blues Peer meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

   Blues Peer heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Blues Peer je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Blues Peer.

   Blues Peer zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Blues Peer een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Blues Peer het verzoek weigeren.

   Als je om een of andere reden aanneemt dat Blues Peer je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Blues Peer waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

   Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Blues Peer niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.